הצרת הון‏

הצהרות הון משמשות למס הכנסה כלי לבחינת ומעקב אחר מצבו הפיננסי ונכסיו של הנישום (אזרח בעל תיק במס הכנסה). זהו דוח המחייב פירוט של כל אמצעיו הכספיים, רכושו וכל דבר ערך שברשות הנישום, כולל פיקדונות, תכניות חיסכון וניירות ערך, דירות, אדמות, כלי רכב, תכשיטים יקרים, חפצי אומנות ועוד.
את הדוח חובה להגיש בעקבות דרישה מפורשת מאת רשויות המדינה, בתדירות של כל כמה שנים.
מפקחי מס הכנסה בודקים את הנתונים הנמסרים בהצהרות ההון המוגשות לאורך השנים ומעמידים אותם במבחן הסבירות, בהתייחס לשינויים שנרשמו ולנתונים המקבילים בדוחות השנתיים. מובן מאליו שצריכה להיות התאמה בין המצב הפיננסי המשתקף בהצהרות ההון ובין המצב הפיננסי המשתקף בדוחות השנתיים, שאלמלא כן עלול להיווצר פער בין רמת המסים הנדרשת בהתאם לרמת הכנסותיו של הנישום לבין רמת התשלומים בפועל.
הדרישה להצהרת הון מופנית בדרך כלל לעוסקים עצמאים, עוסקים מורשים, עוסקים פטורים, בעלי שליטה בחברות וכמו כן לשכירים המשתכרים מעל לסכום מסוים כפי שנקבע בתקנות. על פי רוב הצהרות הון מתבקשות בשנה הראשונה או השנייה להקמת העסק, ולאחר מכן במרווחים של ארבע-חמש שנים.
הזמן הקצוב להגשת הצהרת הון הוא כשלושה חודשים ממועד קבלת הדרישה ממס הכנסה.
להצהרת ההון הראשונה נודעת חשיבות מיוחדת, היות שדוח זה משמש כבסיס לעריכת בדיקה השוואתית עם כל הצהרות ההון שיבואו בהמשך, וכמובן גם עם הדוחות השנתיים השוטפים. הבדלים מהותיים בין הנתונים המתקבלים מהצהרות ההון והדוחות השנתיים השונים עלולים לעורר חשדות להעלמת מס ולהניע את עובדי מס הכנסה ליזום בדיקות נוספות עד חקירות יסודיות. כידוע, לא כדאי להסתבך עם מס הכנסה, לא ביודעין ולא בטעות, אף לא בתום לב, כי הדבר עלול לעלות לנישום ביוקר ולגרור סיבוכים לא נעימים וקנסות כבדים.
לכן מומלץ להכין הצהרת הון בעזרת רואה חשבון הבקי בנושא, שיוכל לערוך עבורכם דוחות נכונים שיעברו את מבחן מס הכנסה בשלום.
בהצהרת הון נדרש פירוט של כל נכסי הנישום (וכן של בן או בת זוגו וילדיו עד גיל 18), לרבות חשבונות הבנק, קרנות ביטוח ופנסיה, תכניות חיסכון, ניירות ערך וכיו”ב, ולצרף מסמכים מתאימים לאימות.
יש לדעת כי במס הכנסה נעשית בדיקה יסודית של כל הנתונים בהצהרות ההון, בהתייחס למצבו הפיננסי הידוע ולרמת הכנסותיו ותמהיל הוצאותיו המדווחות, כגון סכומי תשלומי החובה, רמת מחיה, נסיעות לחו”ל וכדומה. אם תתגלה אי הלימה משמעותית בין רמת הכנסותיו ותשלומי המסים שחלו עליו לבין רמת הכנסותיו כמשתקף מהצהרות ההון שלו, יהיה עליו לספק הסברים שיסברו את אוזנם של מפקחי מס הכנסה או שייחשד ואף ייחשף כעבריין מס, על כל הסיבוכים והסנקציות היקרות המשתמעים מכך.
רואה חשבון מומחה להצהרות הון יכול לסייע לכם לצלוח את המשוכה בדרך הטובה ביותר ולחסוך מכם טרחה וכאב ראש ואי נעימות מיותרת במגעיכם עם הרשויות.